တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ဖလူးေဒသမွ DKBA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထံသို႔ လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ႏွစ္ဦး သြားေရာက္အားေပးကူညီ (ဓာတ္ပံုသတင္း)

No Response to "တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ဖလူးေဒသမွ DKBA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထံသို႔ လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ႏွစ္ဦး သြားေရာက္အားေပးကူညီ (ဓာတ္ပံုသတင္း)"

Post a Comment

Powered by IIFH